Všeobecné podmienky používania portálu „BEZ KRIEDY“

Článok 1

Definície pojmov


 1. Portál „bezkriedy.sk“ prestavuje internetový systém slúžiaci žiakom a rodičom.


 1. Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť KOMENSKY, s.r.o., so sídlom Park mládeže 1, Košice 040 01, IČO: 43 908 977, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 21078/V.


 1. Virtuálna knižnica“ je internetový systém slúžiaci Učiteľom, ktorý poskytuje Poskytovateľ na portáli www.zborovna.sk.


 1. Školou“ sa pre účely týchto všeobecných podmienok rozumie základná alebo stredná škola, ktorá má s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice.


 1. Učiteľ“ je pedagogický zamestnanec školy, ktorý má na základe Zmluvy o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice medzi Poskytovateľom a školou prístup do Virtuálnej knižnice a oprávnenie používať Virtuálnu knižnicu.


 1. Žiak“ je dieťa, ktoré navštevuje Školu


 1. Rodič“ je zákonný zástupca Žiaka, ktorý v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov zastupuje maloleté dieťa.


 1. Používateľ“ predstavuje Rodiča a Žiaka, ktorí na základe registrácie využívajú portál bezkriedy.sk .Článok 2

Registrácia používateľov


 1. Učiteľ odovzdá prístupové údaje Žiaka, alebo registračný kód triedy na portál bezkriedy.sk priamo Rodičovi.


 1. Rodič po zadaní registračného kódu triedy a po zadaní svojho e-mailového konta obdrží potvrdzovací e-mail spolu s prístupovým menom a heslom Rodiča a Žiaka na portál bezkriedy.sk .


 1. Registráciou na portáli bezkriedy.sk Rodič súhlasí so všeobecnými podmienkami používania portálu bezkriedy.sk a zaväzuje sa ich dodržiavať. Meno a heslo internetového konta Žiaka nie je možné zmeniť inou osobou, ako je Rodič alebo Poskytovateľ. Rodič spravuje internetové konto Žiaka v súlade s týmito podmienkami používania tak, aby zo strany Rodiča a Žiaka nedochádzalo k porušeniu povinnosti používateľov zakotvených v článku 4 týchto všeobecných podmienok.


 1. Registráciou Žiaka zo strany Rodiča, Rodič súhlasí s tým, aby Žiak využíval portál bezkriedy.sk so všetkými dostupnými službami, ktoré portál bezkriedy.sk poskytuje. Rodič je oprávnený a zároveň povinný kontrolovať obsah internetového konta Žiaka tak, aby nebol v rozpore s povinnosťami používateľa uvedených v článku 4 týchto podmienok používania.Článok 3

Zrušenie registrácie


 1. Používatelia berú na vedomie, že v prípade, ak Žiak prestane navštevovať Školu, internetové konto tohto Žiaka a jeho Rodiča bude zrušené Poskytovateľom ku dňu ukončenia dochádzky na Škole.


 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi na portál bezkriedy.sk, ktorý porušuje tieto podmienky používania, povinnosti používateľa špecifikované v článku 4 alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo ktorý svojím správaním a konaním obťažuje ostatných používateľov a ktorý koná v rozpore s oprávneným záujmom Poskytovateľa.


 1. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Rodiča a Žiaka na portáli bezkriedy.sk v prípade, ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice uzatvorenou medzi Školou a Poskytovateľom, ku dňu ukončeniu tohto zmluvného vzťahu.


 1. Poskytovateľ si vyhradzuje oprávnenie zrušiť registráciu Rodiča a Žiaka na portáli bezkriedy.sk na základe vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upovedomenia, resp. súhlasu Rodiča, a to aj bez uvedenia dôvodu.Článok 4

Povinnosti používateľov


 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli bezkriedy.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, so všeobecnou morálkou, a žiadnym spôsobom nesmie:


 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,


 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,


 • otvorene alebo skrytou formou propagovať návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie), fajčenie, užívanie jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,


 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,


 • odosielať príspevky s erotickým obsahom,


 • propagovať detskú pornografiu,


 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať,


 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,


 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech,


 • správať sa urážlivo k ostatným používateľov portálu bezkriedy.sk a svojím konaním a správaním ich obťažovať,


 • konať v rozpore s oprávnenými záujmami Poskytovateľa


 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.


 1. Každý Rodič preberá zodpovednosť za svoje príspevky a za príspevky Žiaka sám a dobrovoľne. Zároveň súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli bezkriedy.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


 1. Používatelia berú na vedomie, že internetový portál bezkriedy.sk nebude dostupný nepretržite a je možná jeho krátkodobá odstávka z dôvodu nepredvídaných okolností – výpadkov, ako aj z dôvodu nutnej technickej údržby portálu.


 1. Používatelia sa registráciou ako používatelia portálu bezkriedy.sk zaväzujú, že svoje prístupové meno (login) a prístupové heslo, ktoré obdržia v priebehu registrácie, budú chrániť pred vyzradením iným osobám ako je sám používateľ, nebudú ich zverejňovať a v prípade podozrenia z ich odcudzenia, alebo zneužitia sa zaväzujú svoje prístupové heslo zmeniť.


 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstrániť príspevky, informácie od Rodiča a Žiaka na portáli bezkriedy.sk, ak svojim obsahom urážajú, resp. obťažujú ostatných Používateľov alebo smerujú proti záujmom Poskytovateľa.


Článok 5

Zodpovednosť za škodu


 1. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľom, alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Virtuálnej knižnice a portálu bezkriedy.sk.


 1. Poskytovateľ nezodpovedá najmä za:


 • škodu, ktorá vznikla používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám v súvislosti s porušením povinnosti, alebo viacerých povinností používateľov Virtuálnej knižnice podľa týchto Podmienok používania portálu portál bezkriedy.sk iným/inými používateľmi;


 • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového mena (login) a prístupového hesla používateľa; • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok do portálu Bez kriedy, pozastavením služieb portálu portál bezkriedy.sk, zmenou v službách portálu Bez kriedy, alebo stratou údajov zverejnených v portáli portál bezkriedy.sk; • škodu spôsobenú zrušením prístupu používateľa na portál portál bezkriedy.sk zo strany poskytovateľa.


 1. Za škodu, ktorá používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou portálu bezkriedy.sk v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti, alebo viacerých povinností používateľov portálu portál bezkriedy.sk podľa týchto Podmienok používania iným/inými používateľmi, zodpovedajú používatelia, ktorí povinnosť porušili.


Článok 6

Odplata


 1. Služby poskytované Poskytovateľom na portáli portál bezkriedy.sk sú bezplatné.Článok 7

Ochrana osobných údajov


 1. Registráciou Rodič udeľuje poskytovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na poskytnutie, použitie a spracovanie osobných údajov Rodiča a Žiaka v rozsahu meno, priezvisko, (ďalej aj ako „Osobné údaje“), v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvných a zákonných povinností Poskytovateľa.


 1. Registráciou Rodič vyhlasuje, že Osobné údaje, ktoré poskytol do informačného systému poskytovateľa sú pravdivé a ich zmenu bez zbytočného odkladu oznámi poskytovateľovi.


 1. Registráciou Rodič zároveň vyhlasuje, že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a bol poučený o právach dotknutej osoby, ako aj o dobrovoľnosti poskytnutia Osobných údajov.Článok 8

Záverečné ustanovenia


 1. Používatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že si vyhradzuje právo tieto podmienky používania portálu bezkriedy.sk meniť, a to jednostranným prejavom svojej vôle oznámeným používateľom.


 1. Oznámením v zmysle ods. 7.1 tohto článku sa rozumie oznámenie v elektronickej forme na portáli bezkriedy.sk.


 1. Používatelia berú na vedomie, že Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zrušiť portál bezkriedy.sk, pričom pri takomto zrušení portálu budú Poskytovateľom zrušené aj založené internetové kontá Rodiča a Žiaka.


 1. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice uzatvorenou medzi Školou a Poskytovateľom, alebo takáto zmluva nebola uzatvorená, v tomto prípade môže používateľ použiť pre prístup údaje Login a Heslo.


 1. týchto Podmienok používania portálu bezkriedy.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2011.